Obec  L U D S L A V I C E

vydává, na základě usnesení  Zastupitelstva obce  LUDSLAVICE  ze dne   10.10.2006

a  v   souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 257/2001 Sb.,

knihovním zákonem

 

Zřizovací listinu

 

Obecní  knihovny  Ludslavice

organizační složky obce /dále jen knihovna/

 

Článek 1

Označení zřizovatele :

 

 

                                Obec   L U D S L A V I C E  , okres  Kroměříž     IČO  00287466

 

 

Článek 2

Název a sídlo organizační složky

 

 

Název organizace:  Obecní   knihovna   Ludslavice , organizační  složka  Obce   Ludslavice

Sídlo organizace:    Ludslavice 31,  768 52  Míškovice

 

 

                                Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 3

Účel  zřízení a  předmět činnosti

 

 

 

                                 Vymezení účelu zřízení:

 

Obecní    knihovna v Ludslavicích  , je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování  rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání  všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c  zákona  č. 257/2001 Sb.   

 

                                 Vymezení předmětu činnosti:

 

1.   Knihovna buduje a zpřístupňuje  univerzální  knihovní fond  se zřetelem k potřebám všech občanů obce  a plnění účelu svého zřízení.

      2.   Knihovna buduje a zpřístupňuje  fond regionální literatury,

      shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o  obci.

  1. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační  a  reprografické).

4.   Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické   ústní  informace .

5.   Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.

6.   Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má  přístup  pomocí telekomunikačního zařízení.

7.Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi v obci  a školskými  zařízeními  v obci.

      8.   Podmínky  za nichž  jsou služby  knihovny  poskytovány jsou   uvedeny v knihovním

            řádu.

 

 

 

 

Článek 4

Vedení knihovny

 

 

1. Oprávněné  osoby určené  k jednání  za organizační  jednotku :

 

Konečná   Renata , Ludslavice 12

 

2. Knihovník, který  je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván

    zastupitelstvem obce.    

3. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.

4. Knihovník je zřizovateli  odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření  s obecním majetkem dle  inventurního  soupisu, svěřeným mu do užívání, i za správnost nakládání s finančními  prostředky  podle  platných  právních  předpisů  a  pokynů  zřizovatele. 

5. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

 

 

 

 

Článek  5

Hospodaření knihovny

 

 

1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.

2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce. 

3. Případné  mimořádné finanční  požadavky  knihovny  budou  řešeny  příslušným  usnesením  zastupitelstva  obce.

4. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

 

 

 

Článek  6

Závěrečná ustanovení

 

 

1.      Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.

  1. Ruší se zřizovací listina  Obecní  knihovny  v Ludslavicích   ze dne …………….

      3.   Tato zřizovací listina vstupuje v platnost  dnem  10.10.2006

 

 

 
 

        V Ludslavicích , dne  10.10.2006