KNIHOVNÍ  ŘÁD

Obecní knihovny  L U D S L A V I C E

 

 

V souladu se zřizovací listinou  Obecní  knihovny Ludslavice , schválenou zastupitelstvem obce  usnesením  ze dne 10. října  2006 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

              Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak       jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 

a)       výpůjční služby

b)      meziknihovní služby

c)       informační služby , mezi  nimi  zvláště:

 

·        informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

·        informace z oblasti veřejné správy,

·        ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

 

2.  Veškeré finanční částky (manipulační poplatky,  sankční poplatky apod.) jsou knihovnou     účtovány  ve výši stanovené ceníkem, který  je  přílohou  tohoto  KŘ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1.   Uživatelem knihovny se může stát  každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu  

     uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů  

     uživatele.

 

2.   Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště

      a datum narození .  

 

3    Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

  4    Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů  na základě registrace na   Úřadu pro ochranu osobních údajů,  Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

 

5    Osobní údaje  uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o 

      ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí  Směrnici  o ochraně osobních údajů 

      v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1    Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách  knihovny  klid a pořádek.

2    Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3        Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1        Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2  Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 

3    Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v  internetu.

4    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5    Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6         Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb.  - autorský zákon).

 

 

III. Výpůjční řád  

 

Čl. 6

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

   1    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

   2  Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 7

           

Rozhodnutí o půjčování

 

1  Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

a)      kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)       jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly  vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou  výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

 

 

 

 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1                    Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2                    Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku  na  výpůjčním  listě.

 

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 

1         Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

   

 2         Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

1                    Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2                    Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1                    Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2                    Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše  10 dokumentů .

 

3                    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4                    Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5                    Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

6                    Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7                    Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

1          Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2          Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. -  autorský  zákon.

3       Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

Ztráty a náhrady

1                    Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2                    O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3          Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4          Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1          Poplatek z prodlení:

         Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2         Vymáhání nevrácených výpůjček:

          Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami        vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis  obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3          Ztráta průkazu uživatele:

         Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

1            Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).

2             Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

1      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .

2      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3      Ruší se Knihovní řád ze dne …………

4      Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1      Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny  Ludslavice

2      Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

 

   V Ludslavicích  , dne 10.10.2006

 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                          ---------------------------

     podpis starosty                                                                             knihovník